Kołuda Wielka, sery owcze, ser owczy


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.izzd-koluda-wielka.com.pl

Ogłoszenie nr 5033 - 2017 z dnia 2017-01-10 r.

Janikowo: Rozbudowa wylęgarni z przebudową istniejącego budynku w m. Kołuda Wielka, gm. Janikowo na dz. nr 25/8 wraz z dostawą i montażem wyposażenia technologicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 7972800061, ul. Kołuda Wielka, ul. Parkowa  1, 88160   Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 351-33-91, e-mail izzzdkw1@poczta.onet.pl, faks 052 351-35-41.
Adres strony internetowej (URL): www.izzd-koluda-wielka.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawcza

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.izzd-koluda-wielka.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.izzd-koluda-wielka.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak

Inny sposób:
pisemnie, zgodnie z SIWZ
Adres:
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa wylęgarni z przebudową istniejącego budynku w m. Kołuda Wielka, gm. Janikowo na dz. nr 25/8 wraz z dostawą i montażem wyposażenia technologicznego.
Numer referencyjny: 1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie branży podstawowej oraz branż instalacyjnych (woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, zewn. instalacja wod.-kan. i deszczowa oraz instalacje elektryczne), a także nowe wyposażenie technologiczne całej linii wylęgowej w 8 komór (inkubatorów) lęgowych o łącznej pojemności min. 106 000 szt. jaj gęsich, 4 komory (inkubatory) klujnikowe o łącznej pojemności m.in. 26 000 szt. jaj gęsich oraz stołów segregacyjnych i wózków transportowych w liczbie dostosowanej do wielkości produkcji, stanowiących rozbudowę wylęgarni z przebudową istniejącego budynku w m. Kołuda Wielka, gm. Janikowo na dz. nr 25/8. W zakresie wyposażenia technologicznego znajduje się także elektroniczny system sterowania parametrami mikroklimatu w komorach (inkubatorach) i monitorowania procesu wylęgu.Opis prac dot. budynku istniejącego: 1) Budynek istniejący (pow. zabud. 894,60 m2, pow. użytk. 789,40 m2, kub. 2.762,90 m3) to obiekt czynnej wylęgarni posiadający pomieszczenia technologiczne jak i pomieszczenia socjalno-biurowe.Budynek wykonany w technologii mieszanej o ścianach murowanych z cegły i gazobetonu z dachem dwuspadowym płaskim z płyt korytkowych na kratowych wiązarach stalowych w części głównej (halowej) oraz ze stropodachem jednospadowym płaskim DZ-3 w części pomocniczej. 3) Przebudowa budynku istniejącego polegać ma na częściowej zmianie usytuowania ścian działowych, zmianie usytuowania otworów drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wymianą drzwi, wymianie posadzek i warstw podposadzkowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, uzupełnieniu tynków, wykonaniu gładzi gipsowych, licowaniu ścian i wykonaniu nowych powłok malarskich oraz na wykonaniu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.Opis prac w zakresie rozbudowy: 1) Rozbudowa (pow. zabud. 437,20 m2, pow. użytk. 389,80 m2, kub. 3.230,20 m3) polegać ma na dobudowie do części głównej (halowej) budynku istniejącego, jako jej przedłużenia o 12,06 m (dwa przęsła) wzdłuż osi głównej oraz na dobudowie nawy bocznej równoległej do osi głównej budynku na całej długości elewacji budynku istniejącego i rozbudowy hali. 2) Rozbudowa budynku istniejącego wykonana ma być w konstrukcji stalowej o schemacie statycznym ramowym z kształtowników walcowanych HEB 320 (3 ramy główne) i z kształtowników HEA 180 i HEA 200 (10 ram nawy bocznej). Połączenia elementów rygli i słupów ram zaprojektowano jako śrubowe. Fundamenty pod stalową konstrukcję rozbudowy zaprojektowano w formie płyty żelbetowej grub. 30 cm wspartej na „ostrogach” żelbetowych (ścianach fundamentowych) szer. 40 i 60 cm do głębokości posadowienia – 1,70 m. Dach (płaski dwuspadowy) i ściany zaprojektowano w postaci lekkiej obudowy z płyt warstwowych grub. 15 cm z rdzeniem poliuretanowym, mocowanych na płatwiach dachowych i poziomych ryglach stalowych z kształtowników walcowanych. Maksymalna wysokość (w kalenicy) rozbudowy jak i części głównej budynku istniejącego wynosi 5,97 m, a połacie tych części dachu mają stanowić jednolite płaszczyzny. Dla spełnienia wysokich standardów higienicznych w budynku posadzki w całej powierzchni funkcji technologicznej zaprojektowano z żywic epoksydowych w systemie FLOORPOL, a w części socjalno-biurowej z płytek ceramicznych antypoślizgowych.Ramowy harmonogram realizacji robót: Ze względu na konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w obiekcie technologicznie czynnym roboty związane z rozbudową mogą być rozpoczęte i wykonywane od daty przekazania placu budowy (marzec 2017 r.) do ostatecznego terminu zakończenia i odbioru całego zakresu przedmiotu zamówienia (do 8.01.2018r.). Natomiast roboty związane z przebudową budynku istniejącego mogą być prowadzone bezwzględnie tylko w okresie technologicznej przerwy miedzy poprzednim i następnym cyklem wylęgowym, tj. od 19.06.2017 r. do 8.01.2018 r.Szczegółowe warunki wykonania zamówienia na roboty budowlane oraz zakres robót określają: umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ, kosztorys ofertowy z przedmiarem robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ i specyfikacja techniczna komór (inkubatorów) lęgowych i klujnikowych stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. Jednocześnie treść tych załączników zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowo- kosztorysową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacją techniczną komór (inkubatorów) lęgowych i klujnikowych i poleceniami Inspektora nadzoru. Prace budowalne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami oraz posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem budowlanym. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do swojej sieci wodociągowej oraz umożliwi korzystanie z energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych robót budowlanych.Wskazane przez Zamawiającego pozycje katalogowe w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót oraz specyfikacjach technicznych należy traktować jako rozszerzenie opisu robót. W przypadku występowania w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw materiałów wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy- wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)”. Za produkt równoważny Zamawiający uznaje taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością do sieci serwisowej. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w dokumentacji przetargowej. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. takie parametry i jednostki jak: długość, szerokość, wysokość, kubatura, itd.) oraz wybrane cechy jakościowe , które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, itd.)Zamawiający informuje, iż kosztorys ofertowy z przedmiarem robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ należy traktować jako informacje pomocnicze przydatne do sporządzenia oferty w postępowaniu i w kalkulacji ceny za realizację zamówienia. 10. Cenę należy obliczyć w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na podstawie zakresu robót określonego w projekcie budowlanym, Załącznika nr 9 (kosztorys ofertowy z przedmiarem robót), Załącznika nr 10 (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), Załącznika nr 11 (specyfikacja techniczna komór (inkubatorów) lęgowych i klujnikowych), wizji lokalnej oraz innych kosztów koniecznych do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z projektu i przedmiaru, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego likwidacją,koszty utrzymania zaplecza budowy. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 (wzór umowy) Zamawiający przewiduje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego załącznik do oferty w postaci kosztorysu ofertowego jest jedynie dokumentem pomocniczym, który będzie wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź rozliczenia ewentualnych robót zamiennych i nie będzie podlegał ocenie na etapie oceny ofert. Ewentualne braki pozycji robót w kosztorysie ofertowym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Dlatego też Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót w celu umożliwienia Wykonawcy dokładnego zapoznania się z obiektem, na którym będą wykonywane roboty budowlane, co pozwoli na rzetelną ocenę niezbędnego zakresu prac, a w konsekwencji właściwe skalkulowanie ceny za realizację zamówienia. Wizja lokalna po uprzednim kontakcie telefonicznym z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego (pkt VIII.5.1) SIWZ.Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi: 1) dla robót budowlanych: nie mniej niż 48 miesięcy 2) na dostarczone i zamontowane wyposażenie wraz z aparaturą towarzyszącą i oprogramowaniem: zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie mniej niż 24 miesiące; liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem. 12. Przez cały okres obowiązywania rękojmi i gwarancji w zakresie odnoszącym się do dostarczonego i zamontowanego wyposażenia wraz z aparaturą towarzyszącą i oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest stawić się w obiekcie wylęgarni w terminie …. godzin od zgłoszenia telefonicznego usterki / awarii (termin zgodny z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie dłuższy niż 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego).

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:45223500-1, 45262400-5, 45261210-9, 45262500-6, 45321000-3, 45311000-0, 45232410-9, 45332200-5, 45331100-7, 45331210-1, 16651000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPZP, zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 5% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 08/01/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia nie spełnia.
Informacje dodatkowe Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP; Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 uPZP lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł, b) są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełnia co najmniej poniższe wymogi: - przedmiot ubezpieczenia – obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na realizacji robót budowlanych (przedsiębiorstwo budowlane), - suma gwarancyjna – nie niższa niż 3 000 000,00 zł,oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt V.2.2) pkt a) SIWZ; c) dokument potwierdzający objęcie wykonawcy ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia o poziomie ochrony nie niższym niż określony w pkt V.2.2) pkt b) SIWZ;Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia nie spełnia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponują osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 75 z 2010r., poz. 474- z późn. zm.), tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej; - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym przy pełnieniu w/w samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Zamawiający dopuszcza dysponowanie uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie w/w branż przez jedną bądź łącznie przez kilka osób), posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu pięciu ostatnich lat (jeżeli działają krócej – w okresie prowadzenia działalności) wykonali należycie roboty budowlane lub modernizacyjne co najmniej trzech budynków inwentarskich do wylęgu lub hodowli drobiu o kubaturze co najmniej 5 000,00 m3 każdy, z których przynamniej jeden w pełnym wymiarze branż podstawowych (budowlano – montażowa, elektryczna, sanitarna, wentylacja mechaniczna), a należyte wykonanie tych umów zostało potwierdzone referencjami;oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ (wzór ujęty w pkt I załącznika nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wskazane przez Wykonawcę osoby uprawnień budowlanych (np. decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnieniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych) oraz dokument potwierdzający członkostwo zainteresowanej osoby w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; c) wykaz robót budowlanych spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ (wzór ujęty w pkt II załącznika nr 7 do SIWZ wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych umów przez Wykonawcę (referencje).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez wskazane przez Wykonawcę osoby uprawnień budowlanych oraz dokument potwierdzający członkostwo zainteresowanej osoby w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczelub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualne zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór ujęty w załączniku nr 8 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zamawiający zaleca jednak dołączenie powyższego oświadczenia wraz z ofertą (w przypadku przynależności wraz z listą). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązana z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór ujęty w załączniku nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt V.2.2) pkt a) SIWZ;dokument potwierdzający objęcie wykonawcy ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia o poziomie ochrony nie niższym niż określony w pkt V.2.2) pkt b) SIWZ; 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ (wzór ujęty w pkt I załącznika nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wskazane przez Wykonawcę osoby uprawnień budowlanych (np. decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnieniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych) oraz dokument potwierdzający członkostwo zainteresowanej osoby w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; c) wykaz robót budowlanych spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ (wzór ujęty w pkt II załącznika nr 7 do SIWZ wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych umów przez Wykonawcę (referencje).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt V.2.2) pkt a) SIWZ;dokument potwierdzający objęcie wykonawcy ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia o poziomie ochrony nie niższym niż określony w pkt V.2.2) pkt b) SIWZ; 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ (wzór ujęty w pkt I załącznika nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wskazane przez Wykonawcę osoby uprawnień budowlanych (np. decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnieniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych) oraz dokument potwierdzający członkostwo zainteresowanej osoby w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; c) wykaz robót budowlanych spełniających kryteria określone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ (wzór ujęty w pkt II załącznika nr 7 do SIWZ wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych umów przez Wykonawcę (referencje).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. VI niniejszej SIWZ. 2) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego / informacji z CEIDG (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Dokument dla towaru równoważnego. 6) Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków zamówienia należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza Oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Składając ofertę wykonawca obowiązany będzie zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 100 000,00 zł: 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).Wadium w pieniądzu wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: 36 2030 0045 1110 0000 0066 8660, BGŻ S.A. Oddział Inowrocław 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 5. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPZP. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa praz płatna na pierwsze żądanie. 6. Wadium złożone w innej formie niż pieniężna, należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem normy art. 46 ust. 4a uPZP. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informacje o tym że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa

etap nr
czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
łączna cena realizacje zamówienia
80.00
okres gwarancji i rękojmi
10.00
reakcja serwisu
10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa

etap nr
czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT; 2. ograniczenia zakresu robót i zmiany wynagrodzenia o wartość robót wyłączonych i / lub zaniechanych; 3. zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania i złożenia oferty, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia; 4. zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad określonych w pkt. XVI SIWZ; 5. zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 6. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPZP; 7. zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 uPZP. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/02/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznej zaoferowanej przez niego ceny brutto za realizację niniejszego zamówienia w terminie 3 dni od poinformowania go o wyborze, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy, na rachunek bankowy zamawiającego: 36 2030 0045 1110 0000 0066 8660, BGŻ S.A. Oddział Inowrocław 3. Jeżeli wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia, zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w przetargu. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014, poz. 1804 z późn. zm.).Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt XI.4., przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 8. Kwota, którą zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę tę zamawiający zwróci w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

pliki DOC:

pliki PDF:Załaczniki wymienione alfabetycznie:

A1-rzut parteru /link/

A2-rzut dachu /link/

A3-przekrój A-A /link/

A4-przekrój B-B /link/

A5-przekrój C-C /link/

A6-elewacje /link/

A7-elewacje /link/

A8-zestawienie stolarki /link/

BIOZ - STR3-9 /link/

CZĘŚĆ RYSUNKOWA - STR46-91 /link/

E-01 /link/

E-02 /link/

E-03 /link/

E-04 /link/

E-05 /link/

E-06 /link/

E-07 /link/

E-08 /link/

E-09 /link/

I1-rzut parteru /link/

I2-rzut dachu /link/

I3-przekrój A-A /link/

I4-przekrój B-B /link/

I5-elewacje /link/

I6-elewacje /link/

K1-rzut fundamentów /link/

K2-ławy schodów zewnętrznych /link/

K3-ławy P-1, P-2 /link/

K4-ławy P-3,P-4,P-5 /link/

K5-ławy P-6,P-7 /link/

K6-ławy P-8,P-9,P-10, stopa S-1,S-2 /link/

K7-konstrukcja przyziemia /link/

K8-poz. P1.7, poz.P1.10, poz.P1.11, poz.P1.17,poz.P1.18, poz.P1.19A /link/

K10-poz. P1.7, poz.P1.15, poz.P1.16, poz.P1.19,poz.P1.20, poz.P1.12, poz.P1.24, poz.P1.25 /link/

K11-płatew PL1A /link/

K12-płatew PL2A /link/

K13-płatew PL3A /link/

K14-płatew PL4A, PL4B /link/

K15-stężenia ST1A /link/

K16-stężenia ST2A /link/

K17-stężenia ST3A /link/

K18-stężenia ST4A /link/

K19-rama 2-2, 3-3 /link/

K20-rama 1-1 /link/

K21-rama 1-1-ściana szczytowa /link/

K22-rama 4-4,5-5,6-6,7-7 /link/

K23-rama 8-8,9-9 /link/

K24-rama 10-10 /link/

K25 ściana szczytowa (os10-10) /link/

K26-stężenia ścienne os1-2 (poz.3.1) /link/

K27-stężenia ścienne os5-6 (poz.3.3) /link/

K28-stężenia ścienne os9-10 (poz.3.2) /link/

K29-stężenia ścienne os9-10 (poz.3.4) /link/

K30-marka stalowa /link/

K31-konstrukcja dachu /link/

Mapa /link/

opis instalacje zew /link/

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU -STR10-18 /link/

OPIS TECHNICZNY - STR19-45 /link/

Opis /link/

Opis.sanit. Wylęgarnia /link/

OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU - STR2 /link/

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STR17 /link/

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STR18 /link/

Profil KD /link/

Profil KS /link/

Profil woda 1 /link/

Profil woda /link/

PRZEDMIAR - PRACE BUDOWLANE + WYPOSAŻENIE /link/                
NIEAKTUALNY

PRZEDMIAR po korekcie /link/
AKTUALNY


PRZEDMIAR CENTRALNE OGRZEWANIE /link/

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE /link/

PRZEDMIAR INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE /link/

PRZEDMIAR INSTALACJE ZEWNĘTRZNE /link/

PRZEDMIAR WENTYLACJA /link/

S-1_wod.-kan /link/

S-2_went chł /link/

S-3_dach /link/

S-4_CO (1) /link/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJESANITARNE /link/

STRONA TYTUŁOWA - STR1 zewnetrzne /link/

STRONA TYTUŁ-OWA - STR1 /link/

STRONA TYTUŁOWA - STR1 /link/

STWiOR - WYLĘGARNIA /link/

Wylęgarnia-charakterystyka   analiza /link/

ZABUDOWA HYDRANTU /link/

ZAŁĄCZNIKI - STR94 /link/

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - STR92-93 /link/

Wewnętrzne instalacje sanitarne w wersji edytowalnej /link/
Wewnętrzne instalacje elektryczne w wersji edytowalnej  /link/


Pliki PDF można oglądać przy pomocy programu Adobe Reader.