Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
 
 
Ogłoszenie nr 603595-N-2017 z dnia 2017-10-18 r.
 
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka: Dostawa paliw i produktów naftowych.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
 
Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 7972800061, ul. Kołuda Wielka, ul. Parkowa  1 , 88160   Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 351-33-91, e-mailizzzdkw1@poczta.onet.pl, faks 052 351-35-41.
 
Adres strony internetowej (URL):
 
Adres profilu nabywcy:
 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka badawcza
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.izzd-koluda-wielka.com.pl
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.izzd-koluda-wielka.com.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, zgodnie z SIWZ
Adres:
Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw i produktów naftowych
Numer referencyjny: 17/2017
 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw i produktów naftowych (kod CPV 09000000-3): 1) Olej napędowy – 2) Olej opałowy – 3) Benzyna – 4) Olej silnikowy – 5) Olej przekładniowy – 6) Płyn chłodniczy – 7) Płyn hamulcowy 8) Preparaty smarowe – 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1) Część nr 01 zamówienia – Dostawa oleju napędowego, opałowego i benzyny, zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami: a) Przewidywany asortyment, jego ilość i miejsce dostawy: Ozn. sprawy 17/2017 SIWZ w postępowaniu pn.: Strona 4 z 32 „Dostawa paliw i produktów naftowych” Lp. Nazwa Miejsce dostawy Kołuda Wielka Miejsce dostawy Dworzyska Gmina Kórnik Razem 1. Olej napędowy 100 000 litrów 6 000 litrów 106 000 litrów 2. Olej opałowy 40 000 litrów 3 000 litrów 43 000 litrów 3. Benzyna 600 litrów – 600 litrów b) Dostawa oleju napędowego sukcesywnie w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego i warunków pogodowych (m.in. wynikających z pór roku) od 5000 do 15000 litrów miesięcznie. c) Dostawa oleju opałowego sukcesywnie w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie kampanii suszenia zbóż i zapotrzebowania dwóch kotłowni olejowych w ilościach zależnych od warunków pogodowych (m.in. wynikających z pór roku) od 5000 do 10000 litrów miesięcznie. d) Dostawa benzyny sukcesywnie w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. e) W cenie należy uwzględnić koszt transportu i wyładunku do miejsca dostawy. f) Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na zgłoszenie telefoniczne lub przesłane faksem zamówienie w terminie zgodnym z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie (nie dłuższym niż 96h od zgłoszenia) w ilościach określonych w zgłoszeniu. g) Oleje i benzyna muszą spełniać wszystkie wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. h) Przedstawione ilości są szacunkowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji zamówienia pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 2) Część nr 02 zamówienia – Dostawa oleju silnikowego, przekładniowego, płynu chłodniczego, hamulcowego i smaru, zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami: a) Przewidywany asortyment, jego ilość i miejsce dostawy: Lp. Nazwa Miejsce dostawy Kołuda Wielka 1. Olej silnikowy Superol CC-30 200 litrów 2. Płyn Petrygo 200 litrów 3. Olej przekładniowy Hipol GL4 130 litrów 4. Olej hydrauliczny 60 litrów 5. Smar ŁT-43 90 kg 6. Olej silnikowy Fuchs 10w40 Agrifarm Mot 400 litrów 7. Olej uniwersalny Fuchs Stou 10w 40MC 200 litrów b) W cenie należy uwzględnić koszt transportu i wyładunku do miejsca dostawy. c) Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na zgłoszenie telefoniczne lub przesłane faksem zamówienie w terminie zgodnym z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie (nie dłuższym niż 96h od zgłoszenia) w ilościach określonych w zgłoszeniu. Ozn. sprawy 17/2017 SIWZ w postępowaniu pn.: Strona 5 z 32 „Dostawa paliw i produktów naftowych” d) Oleje, płyny i smar muszą spełniać wszystkie wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. e) Przedstawione ilości są szacunkowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji zamówienia pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. f) Zamawiający dopuszcza odpowiedniki (przedmioty równoważne) dla olejów od 1 do 5 w tabeli w pkt a). Przedmiot równoważny powinien spełniać parametry jakościowe wymienionych olejów. Dla spełnienia warunku dla środka równoważnego Wykonawca musi w ofercie przedstawić dokument potwierdzający parametry jakościowe zgodne z środkiem wskazanym w SIWZ. g) Dla pozycji 6 i 7 w/w tabeli Zamawiający w załączniku nr 6a (formularz cenowy) przedstawił szczegółowe parametry, jakie powinien spełniać olej (oprócz ceny i wartości). Wykonawca poda nazwy handlowe olejów w celu weryfikacji, czy dany olej odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
 
II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09135100-5
09132100-4
09211100-2
09211400-5
24961000-8
09211650-2
09210000-4
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia:
 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) posiadają koncesję na obrót paliwami, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2016r.poz. 1165 z późn. zm.) – dotyczy wyłącznie Części 01 zamówienia;
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia nie spełnia.
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: (dotyczy wyłącznie Części 01 zamówienia) a) są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia nie spełnia.
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu trzech ostatnich lat (jeżeli działają krócej to w tym okresie) wykonali należycie co najmniej trzy umowy, których przedmiot był tożsamy z przedmiotem niniejszego przetargu (dostawa paliw, olejów), a należyte wykonanie tych umów zostało potwierdzone wykazem dostaw ( załącznik nr 7) oraz referencjami;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 4 do SIWZFormularz cenowy- załącznik nr 6 do SIWZ 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór ujęty w załączniku nr 8 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy PZP. 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) koncesja na obrót paliwami (dotyczy części 01 zamówienia); 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) aktualne zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) dokument potwierdzający objęcie wykonawcy ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia o poziomie ochrony nie niższym niż określony w pkt V.2.2)a) (warunek dot. części nr 01 zamówienia). 6) wykaz dostaw spełniających kryteria określone w pkt V.2.3)a) SIWZ wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych umów/ dostaw przez Wykonawcę (referencje).
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy PZP. 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) koncesja na obrót paliwami (dotyczy części 01 zamówienia); 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) aktualne zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) dokument potwierdzający objęcie wykonawcy ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia o poziomie ochrony nie niższym niż określony w pkt V.2.2)a) (warunek dot. części nr 01 zamówienia). 6) wykaz dostaw spełniających kryteria określone w pkt V.2.3)a) SIWZ wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych umów/ dostaw przez Wykonawcę (referencje).
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. VI niniejszej SIWZ. 2) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Wypełniony Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 6- 6a do SIWZ wraz z dołączonym wydrukiem cen paliw na dzień 23 listopada 2017r. ze strony internetowej producenta i dystrybutora paliw PKN ORLEN SA. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego / informacji z CEIDG (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 6) Dokument dla towaru równoważnego. 7) Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków zamówienia należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza Oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
 
Informacja na temat wadium
Składając ofertę wykonawca obowiązany będzie zabezpieczyć ofertę wadium w następującej wysokości: 1) dla części nr 1 – 9.000,00 zł 2) dla części nr 2 – 300,00 zł 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium w pieniądzu wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: 36 2030 0045 1110 0000 0066 8660, BGŻ S.A. Oddział Inowrocław 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 5. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPZP. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa praz płatna na pierwsze żądanie. 6. Wadium złożone w innej formie niż pieniężna, należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem „wadium”. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem normy art. 46 ust. 4a uPZP. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 3) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informacje o tym że nie należy do grupy kapitało wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może dokonać zapłaty wadium dla tych części jednym przelewem bankowym lub wnieść wadium dla tych części jednym dokumencie, o którym mowa w pkt 2.2)-5).
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
 
Informacje dodatkowe:
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
Informacje dodatkowe:
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania:
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
98,00
termin dostawy
2,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: 1. Zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynika ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT; 2. Zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad określonych w pkt. XVI SIWZ; 3. Zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 4. Zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPZP; 5. Zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 uPZP. Zamawiający informuje, że cena paliw (dot. części 01 zamówienia) w trakcie umowy będzie podlegała waloryzacji wraz ze wzrostem lub spadkiem cen paliw, wg notowań publikowanych na stronie internetowej producenta i dystrybutora paliw PKN ORLEN SA, natomiast upust cenowy przedstawiony w ofercie będzie stały przez cały czas trwania umowy. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
 
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

pliki DOC:

 

pliki PDF:

 
Pliki PDF można oglądać przy pomocy programu Adobe Reader.